Aarti Shiv Shankar Ji KiOM Namoh Shivai

Jai Shiv onkara, Prabhu jai shiv onkara
Brahma Vishnu Sadashiv, Brahma Vishnu Sadashiv ardhangi dhara,
Om Har Har Har Mahadev....
Ekanan, chaturanan, panchanan raje, Shiv panchanan raje,
Hansasan GarudaSan, Hansasan GarudaSan Vrishvahan saje,
Om Har Har Har Mahadev....
Do bhuj, char chaturbhuj, dashmukh ati sohe, Shiv dashmukh ati sohe
Tinon rup nirakhte, Tinon rup nirakhte tribhuvan janmohe,
Om Har Har Har Mahadev....
Akshyamala, banamala, mundmala dhari Shiv mundmala dhari
Chandan mrigmad sohai, Chandan mrigmad sohai bhale shubhkari,
Om Har Har Har Mahadev....
Shvetambar Pitambar Bagambar ange, Bagambar ange,
Brahmadik Sankadik, Brahmadik Sankadik Pretadik sange,
Om Har Har Har Mahadev....
Kar madhye kamandalu chakra trishul dharta,
Sukhkari dukhahari jagpalankari,
Om Har Har Har Mahadev....
Brahma Vishnu Sadashiv janat aviveka,
Pranavakshar ke madhye Pranavakshar ke madhye tinon hi eka,
Om Har Har Har Mahadev....
Trigun svami ki arti jo koi nar gave shiv Prem sahit gave
Kahat Shivanand svami Kahat Harihar svami man vanchhit phal pave,
Om Har Har Har Mahadev....

No comments: